fbpx

Rekrutacja do projektu.

Biuro projektu przygotuje informacje o naborze w języku ukraińskim w formie broszur, plakatów i ogłoszeń internetowych. Zostaną one dystrybuowane przez MCP oraz partnerów projektu – Urząd Pracy w Gryficach i Urząd Starostwa Gryfice, Fundacja Pełne Żagle a także przez przedsiębiorców, którzy udostępnili swoje ośrodki uchodźcom.

Uczestnik otrzyma formularz zgłoszeniowy w języku ukraińskim. Dane w formularzu pomogą dokładniej zidentyfikować status zawodowy i osobisty uczestnika, jego motywację do podjęcia pracy.

Pracownik biura projektu zweryfikuje dane, powstanie lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia. Uczestnik podpisze umowę wsparcia z MCP.

Do projektu mogą przystąpić osoby objęte ochroną czasową na podstawie specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Sposób weryfikacji – nadany pesel.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb.

MCP zaplanowało szereg działań w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.

Działania:

1. Określenie ścieżki rozwoju zawodowego uczestnika projektu w oparciu o jego predyspozycje zawodowe skonfrontowane z ofertą rynku pracy.

2. Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na nabycie nowych kwalifikacji, oraz zapewnienie opieki dla dzieci na czas szkoleń.

3. Skierowanie uczestników do instytucji rynku pracy wspierających podjęcie stażu lub zatrudnienia przez uczestników projektu.

Zadanie 2: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców.

Działania:

1. Stworzenie Punktów Informacyjnych.

2. Nauka języka polskiego – kurs podstawowy.

3. Pomoc prawna, psychologiczna oraz wsparcie asystenta społecznego – w postaci bonów.

4. Opieka w świetlicy edukacyjnej i inne formy zajęć dla dzieci.